Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Ihohoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • -toimia yhdyssiteenä ihohoitajien kesken
 • -kehittää alan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
 • -tukea jäsentensä ammatillista kehitystä
 • -parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä

Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää tiedotus-, koulutus-, tutkimus -ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia ja neuvontatilaisuuksia
sekä toimia yhteistyössä vastaavien suomalaisten ja ulkomaisten yhdistysten kanssa.
Yhdistys voi myöntää stipendejä tai apurahoja hallituksen päätöksellä jäsenilleen kuitenkin vain poikkeustapauksissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna arpajaisia ja
rahankeräyksiä asianmukaisten lupien saatuaan ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.
Järjestöihin liittymisestä ja eroamisesta päättää yhdistyksen kokous.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä terveydenhuoltoalalla toimivat ihohoitajat ja muut terveydenhuoltoalalla toimivat ihosairauksista
kiinnostuneet henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Yhdistyksellä voi olla myös hallituksen hyväksymiä kannatusjäseniä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua terveydenhuoltoalalla ansioituneita henkilöitä taikka
tehokkaasti yhdistyksen päämäärien hyväksi toimineita terveydenhuollon ammattilaisia.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi katsoa yhdistyksestä eronneeksi jäsenen, joka ei ole kuuden kuukauden sisällä maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan. Hallitus voi erottaa
jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. (Yhd.laki
14§)

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut


Varsinaisilta jäseniltä, kunniajäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin
jäsenryhmälle päättää vuosikokous.


6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan vuosikokouksesta alkaen.

Vuosittain on erovuorossa yksi (1) varsinaisista jäsenistä sekä yksi (1) varajäsen. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetuilla kirjallisilla kutsuilla
postitse heidän ilmoittamiinsa osoitteisiinsa tai jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä
 9. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja
 10. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 11. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.